فراخوان مقتدی صدر برای طرح همیاری علیه کرونا

مقتدی صدر هوادارانش را به شرکت در طرح همیاری علیه کرونا فراخواند.

امتیاز : 0
بازدید : 6