استفاده از چسب نواری برای جلوگیری از ورود آب به داخل قایق ملی پوشان!

امتیاز : 0
بازدید : 666