اسطوره فرمول یک ازکما بیرون آمد!

یکی از کارکنان بیمارستان ژرژ پمپیدو پاریس گفته است که راننده پیشین آلمانی فرمول یک به هوش است.

امتیاز : 0
بازدید : 14