آیین نامه آموزش های جنسی تدوین شد

آیین نامه آموزش های جنسی تدوین شده است و مراحل تصویب و نهایی شدن را طی می کند. این خبری است که دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آن را بازگو کرد.

امتیاز : 0
بازدید : 231