من یک کارگرم اما بدون بیمه!

من یک کارگرم. با افتخار می‌گویم که یک کارگرم، زندگی برای ما کارگرانی که روزانه 12 ساعت مفید زندگی‌مان را در محل‌های کارمان سپری می‌کنیم، از زمانی حساب می‌شود که امضای قراردادمان را روی کاغذ دیده‌ایم.

امتیاز : 0
بازدید : 11