تأخیر بیش از این در تشکیل مجمع کارگری مترو جایز نیست

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران بر ضرورت تشکیل مجمع کارگری مترو تاکید کرد.

امتیاز : 0
بازدید : 8