معاون درمان وزارت بهداشت: پرونده بیماران به بیمه‌ها به صورت الکترونیک ارسال می شود

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: هدف این است که نسخه نویسی، ارجاع بیمار و حتی نوبت گیری بیماران به صورت الکترونیک باشد. همچنین قصد داریم در بیمارستان‌ها به سمت الکترونیکی شدن حرکت کنیم و ارسال پرونده بیماران به بیمه‌ها نیز به صورت الکترونیک انجام شود.

امتیاز : 0
بازدید : 66