درخواست شورای امنیت به انتقال قدرت در سودان به غیرنظامیان

شورای امنیت در جلسه فوق العاده خود پشت درهای بسته خواهان تحویل قدرت در سودان به غیرنظامیان شد.

امتیاز : 0
بازدید : 7