طرح انگلیس برای مقابله با محتوای مخرب در شبکه های اجتماعی

طبق طرحی پیشنهادی در انگلیس، مدیران شبکه های اجتماعی شخصا مسئول و پاسخگوی محتوای مخربی هستند که در این پلتفرم ها منتشر می شود.

امتیاز : 0
بازدید : 13