طغیان کانال آب در خیابان میرداماد تهران (فیلم)

کانال آب منطقه میرداماد تهران هم طغیان کرد.

امتیاز : 0
بازدید : 223