محمد فاضلی: گزارش ملی سیل گلستان و مازندران را مطالبه کنیم

محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشت پیش‌رو سوال‌هایی را مطرح کرد که در پی سیل استانهای گلستان و مازندران به ذهن بسیاری از مردم رسید.

امتیاز : 0
بازدید : 9